"FRANCIS POULENC" / Monotype 14.5 x 12.5"

return to monotype